Ersättningens storlek för personlig assistans

Ersättningens storlek för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans kallas oftast för assistansersättning och avser en ersättning från Försäkringskassan som är avsett att täcka en persons kostnader för just den personliga assistansen.

Grundkravet för att beviljas ersättning för personlig assistans är att man omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har en betydande och varaktig funktionsnedsättning som kräver mer än 20 timmars hjälp i veckan med de grundläggande behoven, inte har fyllt 65 år samt är försäkrad i Sverige. För barn kan det se lite annorlunda ut.

Lagrum som reglerar assistansersättningen

Detta statliga bidrag regleras i 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Den återfinns också i förordning (1993:1091) om assistansersättning som är föreskrifter som också återfinns i 51 kap. I 51 kap. i Socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om rätten till assistansersättning, förmånstid, beräkning av assistansersättning, omprövning vid ändrade förhållanden, utbetalning av assistansersättning, återbetalning av assistansersättning, samverkan med kommunen samt uppgiftsskyldighet. Med andra ord, det är i detta lagrum man hittar det som rör denna typ av ersättning.

Ersättningens storlek

Det är Försäkringskassan som betalar ut assistansersättningen, och det sker utifrån ett schablonbelopp per assistanstimme. År 2019 är timbeloppet 299,80 kronor. Detta belopp påverkas inte av den egna inkomsten eller eventuell förmögenhet, utan beräknas endast utifrån det assistansbehov som finns och att det täcker alla kostnader för assistanstimmar som har beviljats. Ersättningen gäller också oavsett om man är egen arbetsgivare eller köper assistansen från till exempel ett privat assistansbolag. Ersättningen är skattefri för den som har beviljats personlig assistans.

Om det finns särskilda skäl kan man beviljas ett högre timbelopp som är upp till 12 procent av schablonbeloppet och 2019 är det en summa om max 335,77 kronor. Ett skäl för att beviljas ett högre belopp kan till exempel vara att man har högre personalkostnader utifrån att man behöver stor del av hjälpen på obekväm arbetstid.

Det finns olika slags rekommendationer om hur ersättningen ska fördelas. Enligt Försäkringskassans rekommendation ska 87 procent avser lönekostnader, 5-8 procent administrationskostnader, 2-3 procent utbildningsomkostnader, 1-2 procent assistansomkostnader samt 1-2 procent arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader. Denna kostnadsfördelning kan dock se väldigt olika ut för olika personer, men kan vara en riktlinjer och stöd för hur den ska fördelas.

Hur betalas ersättningen ut?

Assistansersättningen betalas ut varje månad och avser ett visst belopp. Ersättningen för den personliga assistansen kan betalas till den som får assistansen och då är sin egen arbetsgivare. Ersättningen kan också betalas ut till den som utför assistansen, som till exempel ett privat assistansbolag, kommunen eller ett kooperativ.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10